میلگرد
تیرآهن
ورق
نبشی
ناودانی
لوله
پروفیل
سپری
18
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
16
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
22
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
20
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
32
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
25
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
10
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
14
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
12
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته
18
میلگرد سایز
1400/10/15
6 ماه گذشته

مشاوره رایگان تلفنی